Instytut
FilozofiiKatedra
Filozofii
Współczesnej


Marek Styczyński - absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.
1983 - doktor nauk humanistycznych.
1992 - doktor habilitowany nauk humanistycznych.
2002 - profesor zwyczajny nauk humanistycznych (specjalność: filozofia).

Publikował na łamach wielu czasopism.

Autor:
Filozofia społeczna Aleksandra Bogdanowa, Łódź 1990;
Amor futuri albo eschatologia zrealizowana. Sudia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 1992;
O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999;
Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 2001

Współautor (m.in.):

Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994;
Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski i M. Figura, Poznań 1999;
Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych, red. W. Rydzewski i M. Bohun, Kraków 1999;
Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich, Warszawa 2000;
Idee w Rosji. Leksykon rosyjskopolsko-angielsk, red. A. de Lazarii, t. I-IV, Warszawa-Łódź 1999-2001;
Wokół myśli Włodzimierza Sołowiowa, red. W. Rydzewski i M. Bohun, Kraków 2002;
Między reformą a rewolucją, red. W. Rydzewski i A. Ochotnicka Wyd. UJ. Kraków 2004;
Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, red. Wł. Tyburski i R. Wiśniewski Toruń 2005;