Adam NOWACZYK

Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Analitycznej

WYKAZ PUBLIKACJI

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

1.1. "Lingwistyczna teoria logicznej konieczności" w świetle krytyki Arthura Papa, Studia Filozoficzne 1(28) 1962, s. 95-110.

1.2. a) W sprawie adekwatnej analizy pojęcia synonimiczności, Studia Filozoficzne 2(33) 1963, s. 33-52.

b) On the Adequate Analysis of the Concept of Synonymity, Studia Filozoficzne. Selected Articles 3, 1966, s.143-152 (skrócona i poprawiona wersja poprzedniej publikacji).

1.3. Pojęcie zdania analitycznego w problematyce teoriopoznawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Zeszyt 49, Łódź 1967, s. 15-29.

1.4. Zaimki zamiast zmiennych i operatorów, [w:] J. Pelc (red.) Studia Semiotyczne t. II, Ossolineum, Wrocław 1971, s.163-193.

1.5. A Generalized Relation of Determination in Quantitative and Qualitative Structures, Reports of the Seminar on Formal Methodology of Empirical Sciences, Wydawnictwo IFiS PAN, Wrocław 1973, s. 10-19.

1.6.a) Analityczność i aprioryzm, [w:] J. Pelc (red.) Semiotyka polska 1894-1969, PWN, Warszawa 1971, s. 634-654.

b) Analyticity and Apriority, [w:] J. Pelc (red.) Polish Semiotics 1894-1969, PWN- Reidel, Warszawa 1976 (angielski przekład poprzedniej pozycji).

1.7. W sprawie formalnej definicji języka, [w:] J. Pelc (red.) Studia Semiotyczne t. IV Ossolineum 1975, s. 157-161.

1.8. Logiczne podstawy języka (współautor: Barbara Stanosz), Ossolineum, Wrocław 1976, s. 138.

1.9. Numerical Constructs as Theorems of Empirical Theories, Studia Logica XXXV 1, 1978, s. 55-70.

1.10. Analytic Sentences in Semantic Systems, [w:] M. Przełęcki, R.Wójcicki (eds.), Twenty Five Years of the Polish Methodology of Sciences, PWN-Reidel, Warszawa 1977, s. 457-497.

1.11. Categorial Languages and Variable-Binding Operators, Studia Logica XXXVII 1, 1978, s.27-39.

1.12. Intelligibilność obiektów fizycznych, Studia Filozoficzne 5-6, 1983 s.178-182.

1.13. Osobliwości nauk ścisłych, Człowiek i Światopogląd 12 (215) 1983 s. 12-17.

1.14. Ontologia a nauki szczegółowe, [w:] A. Nowaczyk (red.), Z zagadnień nauk przyrodniczych Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1985, s. 7-24.

1.15. Logiczne podstawy nauk ścisłych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1985, s. 189.

1.16. Od atomizmu mechanistycznego do materialnego pola, Panta rei. Studia z marksistowskiej filozofii nauk przyrodniczych, t. III, Ossolineum, Wrocław 1988, s.113-135.

1.17. Relacje między teoriami w naukach ścisłych - dwa ujęcia problemu, [w:] A. Nowaczyk (red.), Z zagadnień filozofii nauk przyrodniczych. Seria druga, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1988, s. 95-116.

1.18. Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca, Studia Filozoficzne 4(269), 1988, s. 13 - 24.

1.19. Ontologia teoriomnogościowa a przedmioty fizyczne, [w:] J. Perzanowski (red.), Jak filozofować, PWN, Warszawa 1989, s.347-359.

1.20. Wprowadzenie do logiki nauk ścisłych, PWN, Warszawa 1990, s.236.

1.21. Czy pojęcie prawdy musi szukać oparcia w absolucie epistemologicznym? [w:] Honoris causa. Księga pamiątkowa ku czci Leszka Kołakowskiego, Wydawnictwo Łódzkie -Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994, s. 114-130.

1.22. Etyka, wartości, możliwe światy, [w:] M. Omyła (red.) Nauka i język, Warszawa 1994, s.243 - 254.

1.23. Perspektywy teorii prawdy i znaczenia, Studia Semiotyczne XXI-XXII, 1998, s. 199 - 208.

1.24.Czy Tarski zdefiniował pojęcie prawdy? Przegląd Filozoficzny, R.VII, Nr 2 (26),1998, s.5 - 30.

1.25. Gramatyka i prawda, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1999, s. 155.

1.26. Kto to są relatywiści? Przegląd Filozoficzny, R.VIII, Nr 4(32),1999, s.5 - 18.

1.27. Dosłowność, metafora i nonsens w filozofii, w: J Pelc (red.) Język współczesnej humanistyki, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 2000, s.207 – 222.

1.28. Semantyczna czy asemantyczna? Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Aureus, Kraków 2001, s. 293 – 304.

1.29. Ajdukiewicza teoria znaczenia z perspektywy lat, Filozofia Nauki, 2(30), 2000, s. 101 – 113.

1.30. Aby tylko uniknąć nieporozumień, Filozofia Nauki, 3-4 (31-32), s. 127 – 132.

1.31. U źródeł sensu i nonsensu, Przegląd Filozoficzny 2001. R. X, Nr 1(37), s. 73 – 86.

1.32. Jak filozofia karmi się przeszłością, Principia XXX-XXXI (2001) s. 91- 97.

1.33. Czy można zrozumieć Hegla? Rozum w dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Panasiuka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001, s.111 – 120.

1.34. O roli cudzysłowu w filozofii, Edukacja Filozoficzna, Vol. 32, 2001, s.73 – 79.

12. Carnap i Heidegger o metafizyce.pdf1.35. Carnap i Heidegger o metafizyce, czyli gdy dwóch mówi to samo..., Przegląd Filozoficzny 1(41) 2002, s. 5–15.

1.36. Ćwiczenie z hermeneutyki filozoficznej, Edukacja Filozoficzna Vol. 34 2002, s. 91- 99.

1.37. Anzelma z Canterbury dowód ontologiczny. Próba analizy, Przegląd Filozoficzny 3(43) 2002, s. 81 – 91.

1.38. O dekonstruowaniu pojęcia tożsamości, Principia XXXIV (2003), s.153 – 167.

1.39. Co mówi o świecie zasada determinizmu?, Przegląd Filozoficzny 1(45) 2003, s. 7 – 26.

1.40. Czy istnienie jest predykatem?, Kwartalnik Filozoficzny XXXII, 1,2004, s. 37 – 51.

1.41. Co naprawdę powiedział Tarski o prawdzie w roku 1933? [w:] J. J. Jadacki (red.), Alfred Tarski: dedukcja i semantyka, Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2003, s. 61 – 66.

1.42. Czy filozofia analityczna sama sobie wykopała grób?, Roczniki Filozoficzne, LII, nr 1,2004, s. 225 – 240.

1.43. Uwagi do artykułu Alfreda Gawrońskiego „Tzw. zdanie kłamcy jako rekurencyjna funkcja zdaniowa”, Studia Semiotyczne t. XXV,2004, s. 63 - 65.

1.44. Wprowadzenie do filozofii matematyki, Wydawnictwo UŁ, 2004, Łódź 2004, s. 95

1.45. Dwa sposoby myślenia o negacji, Kwartalnik Filozoficzny, T. XXXIII, Z. 3, 2005, s.79 - 88.

1.46. Obrona Heraklita, czyli apoteoza absurdu, Przegląd Filozoficzny, R. 14:2005, Nr 3 (55), s.227- 235.

1.47. Czy można zdefiniować prawdę?, w: Wokół logiki i filozofii. Księga jubileuszowa z okazji 60. Urodzin Grzegorza Malinowskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005, s.177 - 189.

1.48. Frege, Tarski i Quine na tropie prawdy, w: R. i I. Ziemińscy (red) Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

1.49. Poławianie sensu w filozoficznej głębi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 211.

1.50. Czy słowa do czegoś się odnoszą? w: W. Strawiński, M. Gryganiec, A. Brożek (red.) Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 120 – 130.

1.51. Dyrektywalna teoria znaczenia, czyli dramat Filozofa, w: J. Pelc (red.) Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 2006.

1.52. Romana Suszki filozofia logiki, w: J. Pelc (red.) Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbińskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 2006.

1.53. Sade – nasz współczesny, Przegląd Filozoficzny 2(58) 2006, s. 205 –212.

1.54. O poważnym i niepoważnym recenzowaniu rozpraw habilitacyjnych, Przegląd Filozoficzny 2(62) 2007, s. 197 –210.

1.55. Enigmatyczność odniesienia, Przegląd Filozoficzny R 17:2008, Nr 4(68), s.191-205.

1.56. Tarskiego pojęcie prawdy zrelatywizowane do języka, Filozofia Nauki Rok 2009,Nr 1(65), s. 5-12.

1.57. Urok Platona. Refleksje nad ontologią Romana Ingardena, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. 2009,Nr 22, s. 13-27.

1.58. Wszystko ujdzie, Ruch Filozoficzny. 2009,Nr LXVI, s. 289-298.

1.59. Moje filozoficzne ogródki. Autoreprezentacja dorobku naukowego w: Ryszard Kleszcz (red.) Widnokrąg analityczny Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009,

1.60. Do tablicy!,

1.61. Uogólniająca parafraza teorii prawdy Tarskiego w języku teorii mnogości i jej filozoficzne implikacje, [w:] Jerzy Pelc (red.)Deskrypcje i prawda. Warszawa 2010 s. 187-208.

1.62. Czym mogłaby być metafilozofia , [w:] M. Woźniczka (red.)Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?. Kraków 2011 s. 69-76.

1.63. Odpowiedź na uwagi Anny Wójtowicz Przegląd Filozoficzny 2012, R21 s. 83-88.

1.64. Antynomia kłamcy w ujęciu Tarskiego Analiza i Egzystencja 20(2012) s. 5-14.

1.65. Zaczęło się od Fregego Przegląd Filozoficzny R21, 2012 s. 57-70.

1.66. Antynomia kłamcy w ujęciu Tarskiego Analiza i Egzystencja 20(2012) s. 5-14.

1.67. Dwie (anty)filozoficzne "gramatyki" Ludwiga Wittgensteina Analiza i Egzystencja 23(2013) s. 45-69. (wraz z Ewą Czesną)

1.68. Czy to jeszcze realizm?

1.69. O twórczości Kazimierza Ajdukiewicza Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria R22 (2013) Nr 4 (88) s. 124-143.

1.70. Zagadnienie uzasadniania Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria R22 (2013) Nr 4 (88) s. 382-398

1.71. Zrozumieć Tarskiego Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria R23 (2014) Nr 3 (91) s. 10-36

1.72. Odpowiedź Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria R23 (2014) Nr 3 (91) s. 54-57

1.73. Ajdukiewicz o stosowalności czystej logiki do zagadnień filozoficznych (Ćwiczenie z hermeneutyki tekstów filozoficznych) ARGUMENT Vol. 4 (2/2014) pp. 221-227

1.74. Co czyni zdanie prawdziwym? Studia Semiotyczne t. XXX, nr 1 (2016), s. 93–102

1.75. Czy wiara może być racjonalna? Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Warszawa 2016

 

2. Podręczniki, skrypty:

2.1. Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy, (współautor: Zenobiusz Żołnowski), PZWL, Warszawa 1974, s. 1989

2.2. Wykłady z logicznych podstaw nauczania, skrypt nakładem Studium Nauczycielskiego Średnich Szkół Medycznych, Warszawa 1971.s. 45

2.3. Filozofia analityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 141.

3. Inne publikacje:

3.1. O "Zagadnieniach Naukoznawstwa". Recenzja z tomów I - V Zagadnień Naukoznawstwa, (współautor: Barbara Stanosz), Zagadnienia Naukoznawstwa 4(28), 1971, s. 506-523.

3.2. Podstawy prakseologiczne teorii organizacji ochrony zdrowia (współautor: Zenobiusz Żołnowski), Polski Tygodnik Lekarski XXVII 21 1972, s. 804-805.

3.3. O potrzebie nauczania logiki w akademiach medycznych współautor: Zenobiusz Żołnowski), Polski Tygodnik Lekarski XXVIII 12, s.512-513.

3.4. Tadeusz Nadel-Turoński (współautorzy: Władysław Krajewski, Jan Żytkow) Ruch Filozoficzny XXXVIII 3-4, 1980, s.203-205.

3.5. The Concept of Concept and Its Applications to Nonstatements Theories (streszczenie referatu w materiałach VIII Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Moskwa 1987).

3.6. Semantyka logiczna, [w:] Z. Cackowski (red.) Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 637-632.

3.7. Składnia logiczna, jw. s. 658-664.

3.8. Tadeusz Pawłowski (1926 - 1996), Studia Semiotyczne XXI-XXII,1998, s.15 - 16.

3.9. Mistrzyni analizy i prostoty, Przegląd Filozoficzny R. IV, 4(24), 1997, s. 9-10.

3.10. Sneed Joseph D., The logical structure of mathematical physics (prezentacja dzieła w: B. Skarga (red.) Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku t. 5, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997, s.416-421.

3.11. Empirystyczne koncepcje sensu, (rec. Anna Jedynak, Empiryzm i znaczenie), Filozofia Nauki ,R.VI, Nr 3-4 (23-24) 1998.

3.12. Wszystko ujdzie Ruch FilozoficznyLXVI 2, s. 289-298.