Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki PDF Drukuj Email

 Instytut Filozofii

 

STUDIA PODYPLOMOWE

„PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE

DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z FILOZOFII I ETYKI”

 

Instytut Filozofii organizuje studia podyplomowe: PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z FILOZOFII I ETYKI.W ich ramach absolwenci studiów filozoficznych mają możliwość zdobycia przewidzianych wymaganiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1] teoretycznych i praktycznych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia ww. studiów daje prawo nauczania tytułowych przedmiotów:

·         absolwentom studiów drugiego stopnia kierunku filozofia na wszystkich poziomach edukacji szkolnej;

·         absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku filozofia (licencjackich) w szkołach podstawowych i gimnazjalnych[2].

Ponadto ukończenie w/w studiów uprawnia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego (szczegółowe określenie efektów studiów patrz załącznik).

 

Uzyskanie powyżej wskazanych uprawnień poszerzy możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku: filozofia. Uległa bowiem zmianie sytuacja w obszarze nauczania przedmiotów filozoficznych w oświacie: lekcje etyki stały się obowiązkowe jako alternatywa do zajęć z religii, a od roku szkolnego 2012/13 do liceów weszła filozofia jako przedmiot do wyboru.

 

Oferta uczestnictwa w ww. studiach podyplomowych skierowana jestdo absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studentów i absolwentów studiów filozoficznych drugiego stopnia (magisterskich). Otrzymanie świadectwa ukończenia studium jest niezależne od uzyskania dyplomu magisterskiego.Ułatwia to realizację obszernego programu studiów podyplomowych oraz odbycie praktyk pedagogicznych.

 

Instytut Filozofii proponuje studia podyplomowe Przygotowanie nauczycielskie... przede wszystkim studentom kierunku filozofia . Mogą oni bowiemczęść przedmiotów niezbędnych do zaliczenia programu studium realizować w ramach studiów podstawowych, jako przedmioty do wyboru. Dzięki temu staje się możliwe, po pierwszezmniejszenie ilości godzin dodatkowych, które należy odbyć w związku z uczestnictwem w studium; po drugieobniżenie kosztów studium, a w konsekwencji i opłaty za udział w nim.

 

Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych Przygotowanie nauczycielskie... jest płatne: opłata wynosi 2000 . Biorąc pod uwagę, że absolwenci ww. studiów uzyskują uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, nie jest to kwota wygórowana, przeciwnie, jest ona znacznie niższa od cen na otwartym rynku usług edukacyjnych. Redukcja tej opłaty stała się możliwa dzięki temu, że przejął koszty prowadzenia: psychologii, pedagogiki, warsztatów z dociekań filozoficznych, które studenci mogą realizować w programie podstawowych studiów filozoficznych jako przedmioty do wyboru. Uczestnicy studiów podyplomowych, którzy nie zaliczyli tych przedmiotów w trybie studiów podstawowych, muszą uzupełnić ten brak uiszczając opłaty przewidziane przez za uczęszczanie na dodatkowy przedmiot. Opłata za studia podyplomowe może być rozłożona na trzy raty (800 +600zł+600zł). Wpłaty należy wnieść do końca pierwszego miesiąca nowego semestru studiów.

 

Studenci, którzy skorzystają z pośrednictwa przy rejestracji na praktyki nauczycielskie, będą dodatkowo zobowiązani do uiszczenia kwoty związanej z kosztami manipulacyjnymi tej procedury ponoszonymi przez uczelnię.

 

Zajęcia w ramach proponowanych studiów podyplomowych realizowane w ciągu trzech semestrów i odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym). Całość obejmuje 375 obowiązkowych godzin zajęć (patrz program i rozkład zajęć) i  240 godzin praktyk w szkole

 

Zajęcia na ww. studiach podyplomowych rozpoczynają się w semestrze letnim 2015/16

Rekrutacja trwa do l9 lutego 2016 i odbywa się na podstawie złożenia stosownej deklaracji oraz: odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów filozoficznych pierwszego lub drugiego stopnia (lub jego poświadczonej kopii lub zaświadczenia z dziekanatu o ukończeniu studiów), kwestionariusza osobowego studiów podyplomowych, kopii dowodu osobistego, dwóch zdjęć oraz dowodu wpłaty pierwszej raty za udział w studiach podyplomowych.

Minimalna ilość uczestników niezbędna do uruchomienia studiów to  15 osób.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie nauczycielskie... jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów oraz odbycie praktyk pedagogicznych przewidzianych ich planem.

Ukończenie w/w studiów podyplomowych zostanie potwierdzone odpowiednim świadectwem[3] dokumentującym rodzaj i ilość odbytych godzin zajęć oraz praktyk

Funkcje kierownika studium pełni  dr hab. prof. Aldona Pobojewska.

 

Więcej informacji można uzyskać:

telefonicznie w sekretariacie Instytutu Filozofii : (0-42) 635–61–35

mailowoAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźul. Kopcińskiego 16/18.

 

 


[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z6 lutego 2012, poz.131.

[2] W szkołach ponadgimnazjalnych nie mają prawa prowadzić lekcji osoby bez tytułu magistra.

[3] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

 
Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii